Tietosuoja- ja rekisteriseloste

ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
Laatimispäivä 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

RTV Service Factory Oy / VauvaPiste
y-tunnus: 0879382-6
Osoite: Nilsaksenpolku 2, 01510 Vantaa
Muut yhteystiedot: +358 (09) 387  2271

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Seppo Kari
Osoite: Nilsaksenpolku 2, 01510 Vantaa
Muut yhteystiedot: info(at)vauvapiste.fi

3. Rekisterin nimi

VauvaPiste ja vauvapiste.fi markkinoinnin ja viestinnän asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen. Rekisteriä voidaan käyttää markkinointiin, muttei kuitenkaan sähköiseen markkinointiin ilman vastaanottajan lupaa.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön yksilöintiedot:
- nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköposti, puhelin)

Muut tiedot:
- tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista, niiden toimitustiedot ja laskutustiedot

- maksusuunnitelmatiedot yms. maksamiseen liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään palveluiden ja verkkopalvelun käytön tai muun asioinnin yhteydessä saaduista tiedoista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Luovutamme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille: Nethit Oy, Klarna Oy, Google Analytics ja Posti Oy.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöön on ohjeistettu, ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu. ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus järjestelmään ja he ovat sitoutuneet noudattamaan tietoturva- ja tietosuojaohjeita. VauvaPiste pyrkii käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin, kuten käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla, palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla, suojaamaan käsiteltävät henkilötiedot asiattomalta pääsyltä tietoihin ja muulta laittomalta käsittelyltä. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

10. Henkilötietojen tarkastusoikeus sekä tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Mikäli edellisestä henkilötietojen tarkistus pyynnöstä on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, on rekisterinpitäjällä oikeus periä kohtuullinen korvaus pyynnön toteuttamisesta.

11. Henkilötietojen kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

 

 

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 1.1.2016

1. Rekisterinpitäjä


VauvaPiste
RTV Service Factory Oy

y-tunnus: 0879382-6
Nilsaksenpolku 2
01510 VANTAA
SUOMI
puh. 09 - 3872271

2. Rekisteriasioista vastaava


VauvaPiste
RTV Service Factory Oy

Seppo Kari
Nilsaksenpolku 2
01510 VANTAA
SUOMI

3. Rekisterin nimi

vauvapiste.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)


vauvapiste.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi
vauvapiste.fi:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan maksutapahtumien, toimituksien tai markkinoinnin mahdollistamiseksi. Luovutamme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille: Nethit Oy, Klarna Oy, Google Analytics ja Posti Oy. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet


vauvapiste.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.